Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowaniaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 19 maja 2017 r. INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu (CUW)Nr 1210/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 272/2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania z późn.. 1991r., Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).. 2.1.Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na: - przyjęciu druków ścisłego zarachowania niezwłocznie po ich otrzymaniu, - bieżącym wpisaniu przychodu lub rozchodu oraz stanu druków w księdze druków ścisłego zarachowania, - oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii i numerów nadanych przez drukarnię.Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Author: Municipium SA Last modified by: UMiG - Kadry Created Date: 3/14/2004 2:59:00 PM Company: Municipium SA Other titles: Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania1 INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW SCISŁEGO ZARACHOWANIA Podstawa prawna: 1..

1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

W księdze tej rejestruje się pod odpowiednią datą liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy i wprowadza się każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania 3.Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania powinna ponadto zawierać: podstawy prawne, objaśnienia, zasady oznaczenia i ewidencji druków; postanowienia końcowe.. Księga ewidencyjna druków ścisłego zarachowania winna być prowadzona w taki sposób, że : 1) dla każdego rodzaju druku powinna być prowadzona odrębnie ( przy małej ilości- Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, - Instrukcja dotycząca zasad ewidencji składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej, - Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej, - Regulamin kontroli wewnętrznej.. 8. rozporządzenia z 16 stycznia 2014 r. Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. .. 8. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej księdze druków ścisłego zarachowania .. 1 pkt.. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r.. Podstawa prawna: 1.. 2 1.Do druków ścisłego zarachowania .Kontrola zużycia druków ścisłego zarachowania powinna być zorganizowana w taki sposób, aby była możliwość prześledzenia drogi każdego pojedynczego druku od chwili jego zakupu aż do chwili rozliczenia odpowiednich składników majątkowych po jego wykorzystaniu, i jego anulowania, np. na skutek błędnego wypełnienia lub wyjścia z użycia.Wszystkie druki ścisłego zarachowania należy inwentaryzować co najmniej raz w roku..

Nr 152 poz. 1223 ze zm.) 2. w sprawie ewidencji i kontroli druków.

Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnymZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006 .. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2009r Nr 157, poz. 1240) § 11 Załącznik Instrukcja w sprawie gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Legionowo 1 1.. Na koniec pamiętajmy, że druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku, na koniec każdego roku budżetowego .2 1 Objaśnienia 1.Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie, których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu § 1 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. o systemie oświaty (Dz. U.. Rozdział 2.. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, podlegające specjalnej ewidencji, która ma zapobiegać ewentualnym nadużyciom wynikającym z ich stosowania.Wprowadzić Instrukcję kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Gimnazjum nr 3 im..

ścisłego zarachowania § 1.

Dyrektora Gimnazjum nr 3 .. § 3.Nr 1408/2011 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Zarządzenia Prezydenta -Nr 3676/2013 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Pliki do pobrania Zarządzenie Nr 3676/2013 pdf, 15.02 KB,Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Author: Municipium SA Created Date: 12/20/2019 9:53:42 AM .Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania .. 201 Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania - Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania .. 202 IV.. powinna zostać wprowadzona w celu zagwarantowania właściwej kontroli zarządczej oraz zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także ze względów bezpieczeństwa.w sprawie Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania .. Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku.W GLIWICACH INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Podstawa prawna: 1..

Papieża Jana Pawła II w Kole § 2. instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządza się co następuje: § 1.. Ustawa z dnia 29 września 1994r.. 2.Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu.. Roczną kontrolę druków ścisłego zarachowania przeprowadza komisja inwentaryzacyjna, która jest zobowiązana ustalić stan faktyczny druków w składowaniu wraz ze stanem w księdze druków ścisłego zarachowania.. im.Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania pdf, 84.75 KB, Załącznik Nr 1 do Instrukcji pdf, 19.36 KB, Załącznik Nr 2 do Instrukcji pdf, 24.96 KB,1.. Na podstawie art. 69 ust.. 1991, Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków .w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Opatowie" Na podstawie art. 35 ust.. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego instrukcję w sprawieInstrukcja zasad rachunkowości oraz planu kont .. 7. rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości.. Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA.. Wymiar podatków Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2010 .. Dokumenty te, oznaczone numerami wydrukowanymi albo wpisanymi w dniu ich zakupu lub przyjęcia do jednostki, są rejestrowane w specjalnej ewidencji druków ścisłego zarachowania.Ewidencją druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej księdze druków ścisłego zarachowania.. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt