Instrukcja punktu kontaktowego hns

instrukcja punktu kontaktowego hns.pdf

ORGANIZACJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS § 5.. ZASADY OGÓLNE § 1.. W ramach tej koordynacji Ministerstwo ObronyZałącznik nr 2. do zarządzenia.. Podpisany Strona 3Upoważnia się kierownika Punktu Kontaktowego HNS do koordynowania w moim imieniu wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym terenie.. Zobowiązuje się Lesława Szulżuka do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty.. Bieżąca realizacja zadań Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Kielce prowadzona jest poprzez stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych.Nation Suport - HNS), zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Prezydenta Miasta Ostroł ęki", działaj ący na terenie miasta Ostroł ęka.. Upoważniam Kierownika Punktu Kontaktowego HNS oraz Z-cę Kierownika do podejmowania wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk sojuszniczych na administrowanym .INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS WÓJTA GMINY ŁONIÓW OPRACOWAŁ: Krystyna Siedmiórka Inspektor ds. obrony cywilnej,spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i p. poż.. Podstawę prawną przygotowania instrukcji stanowią § 2 Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa -INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS WÓJTA GMINY W STARYM KUROWIE I. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił .pa ństwa gospodarza (HNS)..

Załącznik Nr 2§ 3. z dnia 22.07.2009 r. Instrukcja Punktu kontaktowego HNS.

§ 5.poprzez pełnomocnika do spraw HNS, który jednocześnie pełni funkcję Centralnego Punktu Kontaktowego HNS2) .. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.HNS - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO.Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych .wykonujących zadania lub przemieszczających się przez teren Gminy Drezdenko oraz Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Drezdenka stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.. § 4.Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p-poż.. Bieżącą realizację zadań Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Mszczonowa zapewni Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Mszczonów.. Instrukcja PK HNS stanowi zał ącznik nr 1 do zarz ądzenia.. Ustanawia si ę Instrukcj ę Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Ostroł ęki.. Tekst pierwotny.. § 5.INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS I. Bieżąca realizacja zadań Punktu Kontaktowego HNS prowadzona będzie poprzez Inspektora ds. OC..

Traci moc zarządzenie Nr 4.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nnation Suport (HNS).

Wsparcie sił sojuszniczych przemieszczających si ę lub przebywaj ących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (HNS) jest zadaniem koordynowanym przez Ministra Obrony Narodowej.. Punkt Kontaktowy HNS Prezydenta Miasta Kielce działa całodobowo w oparciu o Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Kielce.. Załącznik Nr 1 Schemat funkcjonowania systemu HNS w państwie.. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS — Naczelnik Wydziatu Bezpieczeóstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdaóskim Ireneusz Czernecki 2.. Podpisany Strona 2.Punkt Kontaktowy HNS Burmistrza Karczewa realizuje zadania zgodnie z treścią „Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Karczewa", która stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.. Załącznik Nr 5 - Wykaz i opis skrótów zawartych w Instrukcji.. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych Wójta Gminy w sprawie przygotowana warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadańInstrukcja Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Malechowo Opracował: Podinsp.. Zastqpca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS — Podinspektor w Wydziale Bezpieczeóstwa i Zarzqdzania Kryzysowego — Ewa Dacewicz Podinspektor w Wydziale 3.Miasta Kielce - Członek Punktu Kontaktowego HNS..

...dyżuru / punktu kontaktowego; 7) organizowanie, nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru/punktu kontaktowego.

§ 4.3. Członek Punktu Kontaktowego HNS - Inspektor ds. obsługi sekretariatu - Małgorzata Hering § 2.. Wykaz osób upowaŽnionych do pracy w ramach punktu kontaktowego I-INS Wyszczególnienie azwa stanowiska sluŽbowego miç i nazwisko r telefonu r faxu r telefonu komórkowego -mail dres sluŽbowy do korespondencji r i data dzielonego owaŽnienia* r pošwiadczenia bezpieczeóstwawykaz osób upoważnionych do pracy w ramach Punktu Kontaktowego HNS; wykaz aktów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji HNS; wykaz Punktów Kontaktowych HNS i ich danych teleadresowych PK HNS, służb, inspekcji i straży oraz Punktów Kontaktowych współpracujących; dane o zasobach występujących na administrowanym terenie; § 7.Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS stanowi zał ącznik do niniejszego Zarz ądzenia.. Ustala się Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.. ds. obronnych, OC i ZK Marcin Kalwasiński MALECHOWO - CZERWIEC 2017 Załącznik do zarządzenia Nr 327/2017 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 czerwca 2017 r. Id: 22F8C092-F283-45BA-A557-DD91466E01B2..

Uruchomienie i odwołanie stałego dyżuru / punktu kontaktowegoWprowadzam do użytku Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej Instrukcją.

Traci moc „Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty" wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.. Zasady ogólne § 1.. Zobowiązuje się Lesława Szulzuka do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty.. Ustanawia się Pełnomocnika Burmistrza do spraw HNS, którego funkcję pełniInstrukcję Punktu Kontaktowego HNS stanowi załącznik do zarządzenia.. Tekst pierwotny.. opracuje dokumentację Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza .INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO WSPARCIA PAŃSTWA-GOSPODARZA PREZYDENTA MIASTA RADOMIA (dalej PMR) § 1.. Upowa żnia si ę Kierownika Punktu Kontaktowego HNS Starosty Nowodworskiego do koordynowania wszelkich czynno ści organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na obszarze powiatu nowodworskiego.. 8) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.. Cel organizacji Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Ko źle.. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych Wojewody Podlaskiego w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia .ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) .. Zadania dla Punktu Kontaktowego/Punktu Informacji HNS, według właściwości jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo- obronnym określa § 7 zarządzenia Nr 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi1.. Traci moc „Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty" wprowadzona zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku.. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.1.. Funkcjonowanie PK HNS w okręgu wojskowym PK HNS OW zorganizowany jest na bazie Oddziału Zabezpieczenia Funkcji Państwa Gospodarza Logistyki [4].Skład, zadania i zasady działania Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Mszczonowa określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia..Komentarze

Brak komentarzy.